Informace k provozu školní družiny

Školní družina zahajuje pravidelný provoz v pondělí 2. 9. 2019 6:00 - 17:00 hodin.

Nezapomeňte, že pro bezpečnost dětí je důležitá naše vzájemná komunikace.

Jestli dítě nastoupí do družiny jiný den než v pondělí 2. 9. - pošlete ihned písemnou zprávu s datem nástupu.

Pro informování ŠD můžete využít také e-mail ŠD sdmitusova16@seznam.cz, telefon 736 761 932 nebo přijďte 2. 9. osobně. /obdržíte Zápisní lístek, pokud jste ho někam založili/.

-----------------------------------------------

2. 9. vyučování končí po 1. vyučovací hodině v 8:45 h, pak budou děti Vámi přihlášené do ŠD předány paní vychovatelce do školní družiny.

Pokud má jít dítě 2. 9. domů samo hned po vyučování, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdá třídní učitelce. Uveďte datum, čas a podpis s dovětkem: "za dítě přebírám odpovědnost".

Ostatní děti automaticky čekají v ŠD na doprovod nebo mají lísteček s časem odchodu.

Odevzdejte ve školní družině vyplněný Zápisní lístek, jehož součástí jsou odchody i Plné moci pro osoby pověřené vyzvedáváním dítěte. Pokud nemáte Zápisní lístek, dostanete NOVÝ, který obratem vrátíte vyplněný do ŠD.

Termín zapisování na zájmové činnosti v budově Mitušova 16: od 2. 9. - během provozu ŠD

Zápis dětí do zájmových činností bude tradičně připraven na nástěnce v 1.patře ŠD. Nezapomeňte, že kapacita zájmových činností ŠD je omezena, proto přijďte včas.

vedoucí vychovatelka Jana Sikorová