Poskytování poradenských a konzultačních služeb

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Pomáhá řešit vzniklé problémy vzdělávací i sociální. 

Členové školního preventivního týmu

Výchovný poradce Mgr. Dagmar Celtová, email: celtova@zsmitusova16.cz

- koordinuje práci s žáky se speciálními poruchami učení a chování 
- ve spolupráci s PPP zajišťuje speciální pedagogickou péči integrovaných žáků 
- vede databázi žáků s výukovými obtížemi a poruchami chování
- podává žákům a jejich zákonným zástupců informace z oblasti volby povolání 
- zajišťuje exkurze do IPS 
- zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ 

Metodik prevence Mgr. Yvona Pešlová, email: yvona.peslova@zsmitusova8.cz

- poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů 
- nabízí zájemcům odborné a metodické materiály 
- navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem šikany,agresivity a závislostí 
- zajišťuje a organizuje besedy s preventivní tématikou 
- mapuje projevy sociálně - patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení 
- sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje s rodiči a s ošetřujícím lékařem 
- spolupracuje s Odborem sociální péče Úmob Ostrava-Jih

Školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify, email: psycholog@zsmitusova16.cz

- provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané 
- poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi 
- poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali 
- spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe, a co nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci
- zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství 
- pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky 
- provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy 
- spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Speciální pedagog Mgr. Michaela Kozelská, email: specialni.pedagog@zsmitusova16.cz

- vede speciální pedagogickou péči 
- provádí pedagogickou, diagnostickou, logopedickou a poradenskou činnost
- vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy

Sociální pedagog Bc. Klára Halamková, email: socialni.pedagog@zsmitusova16.cz

  • věnuje se žákům s výchovnými a výukovými obtížemi, žákům se sociálním znevýhodněním
  • provádí sociometrická šetření s následnou intervencí
  • posiluje preventivní působení na žáky a pracuje s třídními kolektivy
  • pomáhá hledat řešení případných potíží a poskytuje odborné poradenství
  • ve vztahu k rodičům poskytuje pomoc s řešením konfliktních situací, pomoc s domácí přípravou žáků, v případech rizikového chování žáků konzultuje vhodné nápravné postupy
  • poskytuje poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty (OSPOD, policie, nestátní neziskové organizace, lékaři ad.)