Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských a konzultačních služeb

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Pomáhá řešit vzniklé problémy vzdělávací i sociální. 

Členové školního preventivního týmu

Výchovný poradce Mgr. Dagmar Celtová, email: celtova@zsmitusova16.cz

- koordinuje práci s žáky se speciálními poruchami učení a chování 
- ve spolupráci s PPP zajišťuje speciální pedagogickou péči integrovaných žáků 
- vede databázi žáků s výukovými obtížemi a poruchami chování
- podává žákům a jejich zákonným zástupců informace z oblasti volby povolání 
- zajišťuje exkurze do IPS 
- zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ 

Metodik prevence Mgr. Yvona Pešlová, email: yvona.peslova@zsmitusova16.cz

- poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů 
- nabízí zájemcům odborné a metodické materiály 
- navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem šikany,agresivity a závislostí 
- zajišťuje a organizuje besedy s preventivní tématikou 
- mapuje projevy sociálně - patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení 
- sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje s rodiči a s ošetřujícím lékařem 
- spolupracuje s Odborem sociální péče Úmob Ostrava-Jih

Speciální pedagog Mgr. Michaela Kozelská, email: specialni.pedagog@zsmitusova16.cz

- vede speciální pedagogickou péči 
- provádí pedagogickou, diagnostickou, logopedickou a poradenskou činnost
- vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy

 

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti