e-Twinning 2013/2014

'ENJOY HEALTHY LIFE EVERY (AUTUMN) DAY'  - Jednalo se o projekt pro žáky naší 9. třídy. Partnery byli žáci z Polska. Všichni sledujeme trend dospívajících – posedávání u TV a PC, nedostatek pohybu, nezdravé stravování. Proto cílem našeho projektu bylo naše žáky přivést k přemýšlení nad těmito problémy, nad tím, jak způsob stravování ovlivňuje i to naše zdraví, a že je to problém, který se týká i jich, ačkoliv jsou mladí a cítí se zdraví. Zamýšleli se nad svým současným přístupem k životnímu stylu. Ideálním výsledkem bylo přimět žáky ke změnám v přístupu. Dalšími cíli projektu bylo navazovat přátelství s maldými lidmi z jiných evropských zemí a používání anglického jazyka pro komunikaci.

Začlenění projektu do učebního plánu

Součástí náplně učiva žáků 9.ročníku je péče o zdraví(zdravý životní styl), pěstování tolerance k odlišnostem, poznávání kultury jiných národností(vánoční zvyky + vánoční jídelníček), porovnávání života mladých lidí, rozvíjení komunikativních dovedností. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Žáci zjišťovali, jak se stravují mladí lidé v Polsku a také jaká jídla jedí na Vánoce – čím se jejich zvyky liší od našich. Při projektové práci žáci vyhledávali a třídili informace, rozvíjeli slovní zásobu, schopnosti komunikovat, poznávat. Učili se rozdělovat si úkoly, vyjadřovat se a obhajovat své názory. Pracovali se slovníky, tvořili prezentace.

Výsledky, přínos projektu

Projekt nám přinesl intenzivní práci, aktivní přístup žáků , využití jiných forem a metod výuky a méně obvyklých pomůcek. Za největší přínos považuji vydařenou 4 mesíční spolupráci s partnery, splnění všechn úkolů/cílů, které jsme si určili. Podařilo se nám najít společný čas a fungující technické zázemí pro videokonferenci a chat. Úspěchem bylo jistě i to, že žáci pracovali s nadšením a zaujetím, opravdově se zamýšleli na svým životním stylem. Žáci si rozšířili slovní zásobu, vyzkoušeli si reálnou komunikaci v reálném čase, kdy museli pohotově reagovat (chat, videokonference) v cizím jazyce.

MY EUROPEAN FRIENDS – jednalo se o projekt pro žáky naší 5. třídy. Žáci partnerů byli většinou o trochu starší, což ale nebylo na škodu. Žáci se poznávali navzájem, dozvídali se informace o zemích(městech, školách) partnerů, plnili různé hravé úkoly, seznámili se s některými zvyky.

Začlenění do učebního plánu

Žáci jednoduchým způsobem a gramaticky správně sdělovali základní informace o sobě, rodině, škole, volném čase, každodenním životě, kultuře. Odpovídali na jednoduché otázky týkající se probíraných témat. Vyhledávali a kriticky třídili potřebné informace. Využívali známou slovní zásobu,ale pracovali také se slovníky(rozšíření slov.zásoby). Samostatně psali krátké texty týkající se každodenního života a zájmů. Aktivně se podíleli na realizaci projektových úkolů. Vyjadřovali své názory, libost/nelibost. Poznáváním a porovnáváním života a tradic jiných národů si budovali pozitivní vztah k odlišnosti. Poznávali význam angličtiny pro multikulturní komunikaci. Dle uvedených informací jsme rozvíjeli kompetence komunikační, personální a sociální, kompetence k učení a řešení problémů.

Spolupráce partnerských škol

Během projektu jsme byli, my učitelé, v čilém kontaktu. Diskutovali jsme o navrhovaných úkolech, zvažovali technické možnosti a možnosti našich žáků. Chtěli jsme, aby se učili komunikovat v angličtině, aby vzájemně poznávali jiné kultury, ale aby se také pobavili a naučili se něco nového. 1. Každý žák si vytvořil svůj profil s vlajkou své země a základními informacemi, které pak namluvil i do VOKI, aby mohli ostatní účastníci projektu hádat, kdo se za kterým VOKI(Avatarem) skrývá. 2. Žáci posílali(1 český žák – 1 řeckému, 1 německému, 1 italskému…) maily o sobě, své rodině a koníčcích. 3. Žáci společně nafotili zajímavá místa školy, která prezentovali formou krátkého filmečku. 4. Ve skupinách si rozdělili 5 partnerksých zemí – připravili plakát o dané zemi. 5. Vyfotili jsme se, každý si připravil svůj popis. Partneři také – pak jsme navzájem hádali, kdo je kdo. 6. Jednotlivě na Padlet=nástěnku umisťovali své SUPERHERO. 7. Rozdělili jsme si velikonoční zvyky a umístili na další nástěnku, četli si, jak slaví Velikonoce jinde. 8. Děti měly sdílet představu, že jsou králové/královny – můžeme porovnat jejich přání. 9. Naši žáci se rozloučili mailem, ve kterém sdělili své plány na prázdniny.

Výsledky, přínos projektu

Já pracuji jako učitelka anglického jazyka již přes 20 let a projekty mi pomáhají unikat stereotypu práce s učebnicí. Projekt obohatil naši práci v hodinách angličtiny. Žáci poznávali, že angličtina není jen vyučovací předmět, ale nezbytný prostředek pro mezinárodní komunikaci. Projekt pomáhal utvrzovat naše učivo dle ŠVP, ale umožnil také rozšíření znalostí a dovedností. Žáci využívali ICT nástroje (jinak než pro PC hry a facebook). Učili se kriticky pracovat s překladači. Naše práce zveřejňujeme na webu naší školy, takže se všichni zájemci na naše mezinárodní projekty mohou podívat. Pro žáky naší školy jsme připravili nástěnku s plakáty o zemích našich partnerů. Jsem moc ráda, že žáky práce na projektu bavila. Chtěli na projektu pracovat mnohem častěji, než jsme mohli nebo měli přístup k počítačům.

 

črvn
21

Exkurze Vídeň pro přihlášené

črvn
26

SPŠ stavební , víceboj 8.AB

črvn
26

Exkurze Osvětim-Krakov 8., 9. r

črvn
27

Vydávání vysvědčení

črvn
28

Ředitelské volno